Rekrutacja

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz do I klas szkół podstawowych
na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice

 

 

Wszelkie informacje w zakresie organizacji rekrutacji w tym: terminów rekrutacji, wzorów wniosków, wzorów zgłoszeń, można uzyskać w: Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach, Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego
w Strzelcach

 

W oparciu o ustawę  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.)  podaje się poniżej ogólne informacje na temat zasad przyjmowania kandydatów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych w Gminie Marcinowice na rok szkolny 2019/2020

 

Uchwała Nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice

 

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2019/2020

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2019/2020:

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego  przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 lutego - 15 marca 2019r. (godz. 14:30)

24 kwietnia- 06 maja 2019r. (do godz. 14:30)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

18 - 21 marca 2019r.

07 – 13 maja 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05 kwietnia 2019r. (godz. 9:00)

28 maja 2019r. (godz. 9:00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia

08 - 11 kwietnia 2019r. (do godz. 14:30)

29 – 31 maja 2019r. (do godz. 14:30)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2019r. (godz. 14:00)

03 czerwca 2019r. (godz.9:00)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice
na rok szkolny 2019/2020:

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca)

1.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy I w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 lutego - 15 marca 2019r. (godz. 14:30)

24 kwietnia – 06 maja 2019r. (do godz. 14:30)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do klasy I w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

18 - 21 marca 2019r.

07 – 13 maja 2019r. 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05 kwietnia 2019r. (godz. 9:00)

28 maja 2019r. (godz. 9:00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

08 - 11 kwietnia 2019r. (do godz. 14:30)

29 – 31 maja 2019r. (do godz. 14:30)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2019r. (godz. 14:00)

03 czerwca 2019r. (godz.9:00)

 

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny

wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat

 

wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego

 

w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (w przypadku w/w dziecka obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego)  

 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku

 

dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego – obowiązek ten, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat

 

dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego (prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego dziecko uzyskuje z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata)

 

jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowe wójta

w tym przypadku wójt jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko

 

obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia

 

postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata

 

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu

 

do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Marcinowice

 

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Marcinowice, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

w/w kryteria mają jednakową wartość 

 

(zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

- wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

- samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r.:

 

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Marcinowice, liczbę punktów przyznaną  danemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium:

 

1)      rodzice/opiekunowie prawni  lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się/uczy się (studiują/studiuje) w systemie dziennym – 10 punktów,

2)      rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej – 8 punktów,

3)      dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (minimum 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym  rodziców/opiekunów pranych lub rodzica/opiekuna prawnego   - 6 punktów,

4)      w obwodzie zamieszkują krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego/opiekuna prawnego w sprawowaniu opieki nad kandydatem – 4 punkty;

 

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie

 

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami,

 

w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący

 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice, liczbę punktów przyznaną  danemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium:

 

1)      miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły – 10 punktów,

2)      kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej samej szkole  - 8 punktów,

3)      rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej  - 6 punktów,

4)      w obwodzie zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w sprawowaniu opieki nad kandydatem – 4 punkty

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Marcinowice mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym

  

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły, rodzic składa do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły, a w przypadku oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej do dyrektora publicznej szkoły podstawowej

 

do wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły należy dołączyć:

 

1.  dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tj. odpowiednio:

 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn.zm.),

 

2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez Radę Gminy Marcinowice w uchwale nr XL/252/18 z dnia 16 stycznia 2018r.:

 

- w przypadku kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej:

 

a) oświadczenie rodzica, że rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się/uczy się (studiują/studiuje) w systemie dziennym, 

b) oświadczenie rodzica, że dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (minimum 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym  rodziców/opiekunów pranych lub rodzica/opiekuna prawnego, 

c) oświadczenie rodzica, że w obwodzie zamieszkują krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego/opiekuna prawnego w sprawowaniu opieki nad kandydatem

 

- w przypadku kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do I klas publicznych szkół podstawowych:

 

a) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły,

b) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że w obwodzie zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w sprawowaniu opieki nad kandydatem,

 

dokumenty składane jako załączniki do wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej składane są  w postaci (do wyboru):

1) oryginału;

2) notarialnie poświadczonej kopii;

3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 KPA;

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

 

oświadczenia rodzica, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rodzic składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 - żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do wójta gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach

 

wójt, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez rodziców kandydata:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)

o wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

 

postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

 

rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony

 

postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

 

do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

 

wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, publicznej szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożono stosowne dokumenty

 

komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły

 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły

 

uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata

 

uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym

 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

 

dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

 

jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające

 

postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne