RODO

Klauzula informacyjna Publicznego  Przedszkola w Marcinowicach

Szanowni Państwo,

  Publiczne Przedszkole w Marcinowicach, zwane dalej Przedszkolem przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które to stosowane jest w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

Przedszkole informuje, iż:

1)      Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Pańskich Dzieci jest  Publiczne Przedszkole w Marcinowicach, ul. Tadeusza Gajcego 8, 58-124 Marcinowice

2)      Z Inspektorem ochrony danych osobowych Przedszkola Krzysztofem Olejniczakiem można skontaktować się pod nr tel. 609 010 402 , email: Krzysztof.olejniczak@comars.pl

3)      W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia stosowania RODO będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.

4)      Ma Pan/Pani prawo do żądania od Przedszkola dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.

5)      Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6)      Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie  z przepisami prawa – Przedszkole będzie uprawnione do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

7)      Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane w następujących celach:

  • Wykonywania czynności rekrutacyjnych,  na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe
  • Wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, zgodnie z udzieloną zgodą
  • Prowadzenie dziennika zajęć przedszkolnych, prowadzenie dziennika zajęć specjalistycznych, prowadzenie ewidencji wychowanków przedszkola, prowadzenie dokumentacji dziecka z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego, analizowanie opinii psychologiczno-pedagogicznych, sporządzanie  opinii o wychowankach, w tym diagnozy gotowości szkolnej, wypełnianie kart wycieczek  na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe, m.in. prawa oświatowego, Karty nauczyciela czy ustawy o systemie oświaty,
  • Wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych, wynikających z ustawy
  • Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku  wychowanków przedszkola), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa, np. prawo telekomunikacyjne,

8)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są :

  • uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: MEN – poprzez System Informacji Oświatowej, jednostka prowadząca – Urząd Miasta, związki zawodowe, jednostki kontrolujące,
  • podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia.

9)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10)  Pani/pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Przedszkole rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/Pani zgody/ zgód oraz oświadczeń.

W przypadku:

  • zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania zgody,
  • umowy/ innej czynności prawnej – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a jeżeli dana czynności nie doszła do skutku, przez okres 3 lat od dnia zebrania danych,
  • danych archiwalnych – po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat.

11)  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

12)  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.

13)  Prawa, które przewiduje RODO mogą być realizowane od 25.05.2018 r. na zasadach określonych Rozporządzeniem

14)  Publiczne Przedszkole w Marcinowicach poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny. W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych.