Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2018/2018

Dyrektora Publicznego  Przedszkola w Marcinowicach

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Regulamin rekrutacji

do Publicznego  Przedszkola w Marcinowicach

 

Podstawa prawna:

        1.Statut Publicznego  Przedszkola w Marcinowicach.

        2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018poz. 996 z póź. zm.).

        3.Uchwała nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018 r.      w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice.  

        4.Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 stycznia 2019 r.     w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2019/2020.

 

 

§ 1

  1. Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach , zwany dalej Regulaminem określa ogólne  zasady  przyjmowania kandydatów do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach, tryb postepowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postepowaniu rekrutacyjnym, zakres obowiązków i uprawnień Komisji Rekrutacyjnej oraz etapy postępowania rekrutacyjnego.
  2.  Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego.   W tym przypadku decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor Przedszkola.
  3. Regulamin nie dotyczy dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach w roku szkolnym w prowadzona jest rekrutacja  na kolejny rok szkolny.
  4.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne  Przedszkole w Marcinowicach;

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Przedszkola   w Marcinowicach;

3) rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka.

4) Komisji Rekrutacyjnej, należy przez to rozumieć komisję powołaną przez dyrektora, w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego.

§ 2

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Rekrutacja odbywa się co roku na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca w Przedszkolu.

3. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na terenie Gminy Marcinowice 4. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Marcinowice  mogą zostać przyjęci do Przedszkola tylko w wypadku, gdy po przeprowadzeniu wszystkich etapów postępowania rekrutacyjnego, Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 3

  1. W przedszkolu realizowane jest wychowanie przedszkolne dla dzieci:

1) od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2) w wieku od 3 do 8 lat dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dziecko będzie mogło być odroczone od spełniania obowiązku szkolnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym ukończy 9 lat),

3) w u szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia,

§ 4

1.Rekrutację do Przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie:

1) pisemnego ogłoszenia, umieszczając je w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola;

2) ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Przedszkola.

2. Przebieg rekrutacji do Przedszkola obejmuje:

1) zamieszczenie ogłoszenia o rekrutacji, o którym mowa w ust.1,

2) określenie liczby wolnych miejsc,

3) wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

4) przyjmowanie wypełnionych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola ,

5) powołanie komisji rekrutacyjnej,

6) określenie terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

7) ogłoszenie wyników rekrutacji,

8) w razie konieczności przeprowadzenie procedury odwoławczej.

3. Ogłoszenie o rekrutacji jest zamieszczane wraz z harmonogramem rekrutacji, określającym terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów.

4. Rekrutacji nie podlegają dzieci uczęszczające do Przedszkola, a korzystanie przez te dzieci ze świadczeń Przedszkola odbywa się na podstawie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, złożonej przez rodziców najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

§ 5

1. W przypadku wpłynięcia do Przedszkola większej liczby wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, z terenu Gminy Marcinowice niż liczba wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria punktowe.

2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone przez ustawodawcę:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

3. Kryteria określone w pkt. 2 mają jednakową wartość i wynoszą 100 punktów każde.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria dodatkowe określone przez Uchwałę Rady Gminy Marcinowice:

1) rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się/uczy się ( studiują/studiuje) w systemie dziennym – 10 punktów,

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej – 8 punktów,

3) dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej ( minimum 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego – 6 punktów ,

4) w obwodzie zamieszkują krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego/ opiekuna prawnego w sprawowaniu opieki nad kandydatem – 4 punkty.

5. Kryteria na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.

6. W przypadku uzyskania tej samej liczy punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo przysługuje kandydatowi rodziców/opiekunów prawnych pracujących,                  a  w przypadku braku rozstrzygnięcia o przyjęciu decyduje data urodzenia, poczynając od dzieci najstarszych.

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego placówka nadal posiada wolne miejsca, dyrektor Przedszkola przeprowadza postepowanie uzupełniające na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

§ 6

1. Dokumentami potwierdzającymi uzyskiwanie punktów za kryteria podstawowe są:

1) oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jego rodzeństwa, bądź rodziców,

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4) dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

2. Dokumentami potwierdzającymi uzyskiwanie punktów za kryteria dodatkowe są:

1) oświadczenie -  rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się/uczy się ( studiują/studiuje) w systemie dziennym,

2) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o konieczności wydłużenia kandydatowi opieki przedszkolnej,

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu  krewnych wspierających rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego/ opiekuna prawnego                   w sprawowaniu opieki nad kandydatem.

 

3.Dokumenty, o których mowa w ust. 1,2 i 3 powinny zostać dostarczone w dniu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

§ 7

1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna.

2. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor, spośród osób zatrudnionych w Przedszkolu oraz wyznacza jej przewodniczącego.

3. Dyrektor wykonuje czynności przygotowawcze do prac komisji rekrutacyjnej, o których mowa w § 4.

4. Dyrektor ma prawo nadzorować prace komisji rekrutacyjnej pod względem ich zgodności    z niniejszym Regulaminem.

 

§ 8

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola pod względem merytorycznym   i formalnym,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola,

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola,

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

5) sporządzanie na wniosek rodzica uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola.

2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej są protokołowane.

3. Protokół podpisują przewodniczący komisji i jej członkowie.

 

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 6 , w wyznaczonym terminie lub zwrócić się do Wójta Gminy Marcinowice  o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

§ 9

1. W terminie podanym w harmonogramie na dany rok szkolny rodzic kandydata składa oświadczenie woli potwierdzające wykorzystanie przyznanego miejsca w postaci pisemnego oświadczenia.

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola, rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia jego dziecka do Przedszkola.

3. Komisja sporządza uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem.

4. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do Przedszkola rodzicom przysługuje odwołanie do Dyrektora, które należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w ust.1.

5. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.

6. Na rozstrzygnięcie Dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

§ 10

1. W przypadku złożenia przez rodzica dziecka zakwalifikowanego, przyjętego lub uczęszczającego do Przedszkola pisemnej rezygnacji z korzystania ze świadczeń Przedszkola, Dyrektor dokonuje przyjęć dodatkowych na wolne miejsca

2. Na wolne miejsca przyjmowani są kandydaci z listy nieprzyjętych w kolejności uwzględniającej ten sam tryb, zasady i kryteria, jakie obowiązywały podczas postepowania rekrutacyjnego podstawowego.

§ 11

1.Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Przedszkolu nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

 

2.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 12

Regulamin rekrutacji jest dostępny do wglądu dla zainteresowanych osób u Dyrektora oraz na stronie internetowej Przedszkola.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2019 r.